Austin, B. (2022). It is time to take action on Sustainable Aquatic Research. Sustainable Aquatic Research, 1(3), 1–1. https://doi.org/10.5281/zenodo.7386377